Welke Zorgverzekering Past Het Beste Bij Mij | ZorgverzekeringVergelijkingen.nl (2022)

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel compleet bij uw geval past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u compleet geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in de regel uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierverscheidene zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgverzekeringsmaatschappijenterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeraar wil dat je naarzorgaanbieders gaat waar zeeen contract mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Tevens hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgaanbieder een overeenkomst heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeringsmaatschappij heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeringsmaatschappij heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je jouw laat behandelen. Door dezekeuzemogelijkheid vrijheid is eenrestitutiepolis gdevoordeligste zorgverzekering. Je betaalteen hogere maandprijs dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan zie je acuut terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

(Video) Welke zorgverzekering past bij mij?

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken 1 maal per jaar: per 1 januari. Ineen aantal gevallen mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Bijvoorbeeld als je:

 • 18 jaarwordt
 • (terug) komt uit het buitenland
 • uit een militair dienstverband komt
 • je zorgcollectief wordt beëindigd
 • je gaat scheiden
 • polisvoorwaardentussentijds nadelig wijzigen
 • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringafsluiten. Je bent namelijk wettelijkgeboden om minimaal een basisverzekering te hebben. Vergelijkimmer even: dan weet je zeker dat je de meest geschikte envoordeligste zorgverzekering vindt. Ga efficiënt je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen nuttigis voor jou.

Hoe meestal betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar één keer per12 maanden. Dit kan in een grotebetaling zijn, maar tevens in meerdere kleine.Het hangt compleet af van wat voor onkosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het twaalf maanden erop de teller weer opnieuw.

Rekening van zorgverzekeraar soms laat

Je betaalt nooit gauw in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In een aantal gevallen kandit best lang duren. Je zorgverzekeraar isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er bijvoorbeeld in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeringsmaatschappij te sturen, duurthet tevens lang voordat deverzekeringsmaatschappij de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een 12 maanden duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent geboden het eigenrisico te betalen als je kosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeraareen betalingsregeling vragen. Bij een aantalzorgverzekeringsmaatschappijen kun je tevens vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je onder meermedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je je eigen risico op gaatmaken, kan dit interessant zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

(Video) Waarom je tóch (€€€) even naar je zorgpremie moet kijken

Het vrijwillig eigen risico

Naast het vereist eigenrisico is er tevens een vrijwillig eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je gebodeneigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee vrijwillig verhogentot maximaal 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie.

Let op!Als je voor een facultatief eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het facultatief eigen risico?

Het facultatief eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het verplicht eigenrisico. Dus alleen voor onkosten die onder de basisverzekering vallen.Ook bij het facultatief eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekering

De Nederlandse overheidverplicht iedere inwoner om een zorgverzekeringaf te sluiten. Het is eenmaal per jaar mogelijk omte wisselen tussen verschillende zorgverzekeringen. De overstap naar een andereverzekering dient vóór 1 januari te zijn aangevraagd bij uw huidige of nieuwezorgverzekeraar. Het wordt aangeraden om aan het eind van het jaar te berekenen of uwhuidige zorgverzekering demeest goedkope optie voor u is.

Vaak blijkt het overstappen naar een andere zorgverzekering of zorgverzekeringsmaatschappijinteressant te zijn, omdat u hiermee kunt besparen op de onkosten voorde verzekering of van een betere dekking profiteert. Op onze website vindt ueen handige vergelijkingstool waarmee het heelsimpel is om zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken.Houdbij het vergelijken van zorgverzekeringenrekening met de onkosten die u verwacht te maken in het nieuwejaar. Daarbij kan hetvoorkomen dat u bij een specifieke zorginstelling behandeld wilt worden.

(Video) Welke autoverzekering past bij mij? | Tips dekking autoverzekering kiezen

Vergelijken van uw zorgverzekering

Bij het vergelijken van de zorgverzekeringen van verschillende zorgverzekeringsmaatschappijenis het belangrijk om niet alleen naar depremieprijs van een zorgverzekering tekijken. De dekking die een zorgverzekeringbiedt is namelijk minstens zo belangrijk. U wilt immers voorkomen dat ute uitgebreid gedekt bent, maar u wilt ook niet tegen hoge zorgkosten aanlopen.Des te meer u verzekert, des te hoger demaandpremie voor uw zorgverzekeringlogischerwijs ook wordt. Met de online vergelijkingstool op onze website is hetmogelijk om de zorgverzekeringen vanverschillende verzekeraars met elkaar tevergelijken.

De vergelijkingstool bekijkt op basisvan de zorgkosten die u in het nieuwe jaar verwacht te maken welke zorgverzekering het beste bij uwsituatie aansluit. U kunt de zorgverzekeringvaak direct online afsluiten. Na het afsluiten van de zorgverzekering heeft u nog twee weken de tijd om de aanvraag vande nieuwe zorgverzekering te cancelen.

Tip: voor studerenden worden er vaakzeer voordelige zorgverzekeringen aangeboden, die goedkoper zijn dan zorgverzekeringenvoor een volwassen persoon die niet meer studeert. Daarbij hebbenstudenten vaak weinig of helemaal geen aanvullendeverzekering(en) nodig, omdat zij meestal nog erg gezond zijn. Zij zullenhierdoor weinig medische onkosten hebben door het jaar heen.

Verschillende soorten zorgverzekeringen

Bij het vergelijken van zorgverzekeringendient u verschil te maken tussen een basisverzekering enaanvullende verzekeringen. De basisverzekering is voor iedere burgerwettelijk verplicht. Op basis van uw salaris kunt u een maandelijksezorgtoeslag aanvragen, waarmee u de prijsvoor de premie voor deze basisverzekering kunt betalen. Ophet moment dat u meer gaat verdienen zal de zorgtoeslag steeds lager worden,totdat u helemaal geen zorgtoeslag meer krijgt. De basisverzekering is bedoeldvoor de direct noodzakelijke medische hulp die u van een huisarts of ziekenhuiskrijgt.

Naast deze basisverzekering bieden zorgverzekeringsmaatschappijenverschillende aanvullende zorgverzekeringenaan. Deze aanvullende verzekeringen zijn bijvoorbeeld bedoeld voor het vergoedenvan de onkosten voor fysiotherapie, orthodontie of een behandeling bijde tandarts. Houd er hierbij rekening mee dat de dekking van bepaaldekosten kan verschillen per leeftijdsgroep. De kosten voororthodontie worden bij jongeren tot 18 jaar bijvoorbeeld vaak betaalddoor de basisverzekering, waardoor het afsluiten van een aanvullendeverzekering voor orthodontie in dit geval niet noodzakelijk is.

(Video) Welke zorgverzekering past bij u?

Is een aanvullende verzekering nuttig?

Op voorhand lijkt het een veilig idee om u voor zoveelmogelijk medische onkosten te dekken met uw basis- en aanvullendeverzekering(en). Als gevolg van een te ruime dekking betalen consumenten vaakveel meer dan van belang is. Om er zeker van te zijndat een aanvullende verzekering nuttig voor u is, kan het aan te radenzijn om vooraf een berekening te maken van dekosten die u verwacht. Check ook wat door een aanvullendetandartsverzekering gedekt wordt en bereken wat de verwachte onkosten voorhet komende jaar zullen zijn. Heeft u enkel een periodieke controle,of verwacht u ook gaatjes te moeten laten behandelen? In het eerste gevalis het vaak niet goedkoper om een aanvullende verzekering aan te gaan, ondanks het feit dat een periodieke controleonkosten met zich mee zal brengen.

Kies uit verschillende zorgpolissen

Er worden vier verschillende zorgpolissenaangeboden in Nederland, te weten:

 • de budgetpolis,
 • een naturapolis,
 • een combinatiepolis en
 • een restitutiepolis.

De zorgpolis vertelt naar welkezorgverleners u kunt wanneer u medische hulp benodigd. Bij een budgetpolis kunt u bijvoorbeeld maar bij een zeer beperktaantal zorgaanbieders terecht. Het voordeelaan een budgetpolis is dat de kosten voor de polis veel lager liggendan bij andere zorgpolissen. Zeker voor gezonde jonge mensenkan een budgetpolis interessant zijn.

Met een naturapolis kunt u naar vrijwel alle ziekenhuizen enklinieken bij u in de regio, maar kunt u niet naar alle specialisten enfysiotherapeuten. Een specialist of fysiotherapeut dient een contractte hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar, als u de onkosten voor uwbehandeling (gedeeltelijk) vergoed wilt krijgen. Eencombinatiepolis en restitutiepolis bieden nog meer vrijheid dan een naturapolisal doet. Met een combinatiepolis betaalt u alleen bij als de zorgkosten hogerzijn dan het tarief wat uw zorgverzekeraar meteen zorgverlener afgesproken heeft. In het geval van een restitutiepolis wordendeze kosten wel gedekt door uw verzekering. Houd er rekening mee datdes te ruimer de dekking van uw zorgverzekeringis, des te hoger de maandelijksepremieprijs van uw verzekering ook zal zijn.

FAQs

Welke zorgverzekering kan ik het beste nemen? ›

De beste zorgverzekeraar is deze met de laagste zorgpremie en toegang tot alle ziekenhuizen, en dat is dus OHRA. De goedkoopste zorgverzekering met maximaal eigen risico is ZieZo, hier is er maar een zeer beperkte keuze vrijheid maar dat hoeft helemaal niet erg te zijn.

Hoe kies ik de juiste zorgverzekering? ›

Welke zorgverzekering je moet kiezen, hangt af van je eigen wensen. Zo kan je kiezen voor een zorgverzekering met een lage premie, of juist een zorgverzekering met een hogere premie maar betere dekking. Ook je persoonlijke omstandigheden en zorgbehoefte voor komend jaar spelen mee in je beslissing.

Wat is de beste zorgverzekeraar 2022? ›

Top 5 beste zorgverzekeringen 2022
#NaamPremie 2022
1Selectief€ 108,25
2Gewoon ZEKUR€ 110,40
3Basis€ 110,95
4Basis€ 112,25
1 more row

Wat is de beste en goedkoopste zorgverzekering? ›

Goedkoopste zorgverzekering 2022: top 5
#ZorgverzekeraarPremie 2022
1ZieZo€ 86,25
2Anderzorg€ 88,50
3Zorg en Zekerheid€ 88,85
4FBTO€ 88,95
1 more row

Is Zorgwijzer onafhankelijk? ›

Wij zijn zelfstandig. Zorgwijzer is geen verzekeraar of onderdeel van een verzekering. Op Zorgwijzer kun je zorgverzekeringen vergelijken op basis van prijs én inhoud. We hopen dat je op deze manier een goede keuze kunt maken voor een nieuwe, goedkopere en/of betere zorgverzekering.

Wat is het verschil tussen VGZ en bewuzt? ›

Bewuzt is onderdeel van Coöperatie VGZ. Dat betekent dat je bij Bewuzt een goede verzekering hebt zonder poespas, maar met de goede service van VGZ. Als coöperatie zonder winstoogmerk is VGZ er om heel Nederland te helpen. Mét gezondheid en zorg.

Wat valt er onder VGZ? ›

Onze merken
 • VGZ. VGZ is met ruim 2,1 miljoen verzekerden een van de grootste zorgverzekeraars zonder winstoogmerk van Nederland. ...
 • Bewuzt. Bewuzt is de internetverzekering van Coöperatie VGZ. ...
 • UnitedConsumers. ...
 • Univé Zorg. ...
 • Zekur. ...
 • UMC Zorgverzekering. ...
 • IZA. ...
 • De IZZ Zorgverzekering door VGZ.

Is CZ een goede verzekering? ›

CZ scoort gemiddeld een 8,0. Dit is het gemiddelde cijfer uit 597 reviews. Daarvan hebben 346 klanten ook nog een toelichting gegeven over CZ door middel van een review. Dit zijn beoordelingen van klanten die via Independer bij CZ een zorgverzekering hebben afgesloten.

Hoe vaak overstappen zorgverzekering? ›

Ieder jaar kan je tussen 12 november en met 31 december je zorgverzekering veranderen. Je krijgt dan ook een brief van je huidige verzekeraar waarin hij de nieuwe premie voor het nieuwe jaar bekend maakt. Goed om te weten: officieel mag je nog tot 1 februari van het nieuwe jaar een nieuwe zorgverzekering afsluiten.

Is Menzis een goede verzekering? ›

Menzis scoort gemiddeld een 7,8. Dit is het gemiddelde cijfer uit 2345 reviews. Daarvan hebben 1353 klanten ook nog een toelichting gegeven over Menzis door middel van een review. Dit zijn beoordelingen van klanten die via Independer bij Menzis een zorgverzekering hebben afgesloten.

Wat is de duurste verzekering? ›

Top 5: duurste basisverzekeringen

CZ Zorgkeuzepolis: € 145,25. Zilveren Kruis Basis Exclusief: € 143.95. Univé Zorg Vrij: € 143,89. Menzis Basis Vrij: € 143,75.

Wat valt niet onder de basisverzekering? ›

Gewone contactlenzen en brillen worden niet vergoed via de basisverzekering. Medisch noodzakelijke contactlenzen en speciale brillen vaak wel. Lees meer op de site van Zorginstituut Nederland over vergoeding van brillen en contactlenzen.

Wat zijn de gemiddelde kosten van een basisverzekering? ›

Iedere Nederlander is verplicht een basisverzekering af te sluiten. De kosten voor een basisverzekering verschillen per verzekeraar. De premie ligt ongeveer tussen de 110-134 euro per maand. Bij elke verzekeraar kun je een basisverzekering afsluiten en betaal je niet extra als je bijvoorbeeld oud of ziek bent.

Waarom is de zorg zo duur? ›

De belangrijkste verklaring voor de toenemende kosten is technologische vooruitgang: dankzij nieuwe medicijnen en technieken zijn ziektes steeds eerder op te sporen en steeds vaker te genezen. Die nieuwe medicijnen en technieken zijn vaak duur. Bovendien zijn ziektes waar je vroeger aan doodging nu te genezen.

Is bewuzt een goede verzekering? ›

Bewuzt scoort gemiddeld een 7,9. Dit is het gemiddelde cijfer uit 8592 reviews. Daarvan hebben 5272 klanten ook nog een toelichting gegeven over Bewuzt door middel van een review. Dit zijn beoordelingen van klanten die via Independer bij Bewuzt een zorgverzekering hebben afgesloten.

Welke collectiviteitskorting bij VGZ? ›

Er is een VGZ-collectief voor iedereen én een VGZ-collectief speciaal voor zzp'ers en ondernemers. De korting is bij beide collectieven exact hetzelfde, namelijk 4% op de basisverzekering en 10% op de aanvullende pakketten.

Welke zorgverzekering is bewuzt? ›

Bewuzt is onderdeel van VGZ, een coöperatie zonder winstoogmerk. Als klant bij Bewuzt kun jij gratis gebruik maken van de Mindfulness app van VGZ.

Is VGZ een goede verzekering? ›

Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van VGZ. De basiszorgverzekering is bij bijna elke zorgverzekeraar hetzelfde. Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts of fysiotherapeut dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende VGZ-verzekering.

Is CZ zelfde als VGZ? ›

VGZ heeft vier varianten van de basisverzekering, CZ drie. Ook bieden ze allebei het Zorg voor de Zorg-pakket (speciaal afgestemd op werken in de zorg) en diverse aanvullende pakketten aan. Met CZ en VGZ maken we scherpe afspraken over de premie, collectiviteitskorting en de inhoud van de aanvullende pakketten.

Is VGZ bellen gratis? ›

Telefoon : De klantenservice is op werkdagen bereikbaar via 0900-8490. Voor het bellen met dit nummer betaalt u uw gebruikelijke belkosten. Houd u uw Burgerservicenummer bij de hand.

Wat kost CZ in 2022? ›

De gemiddelde premie van CZ in 2022 is € 131,17 per maand. We hebben € 204 miljoen van onze reserves ingezet om de premie minder hard te laten stijgen dan nodig.

Wat kost 50+ bij CZ? ›

Verzeker het mee vanaf € 22,10 per maand.

Wat kost een 50 plus verzekering bij CZ? ›

CZ - Zorg-op-maatpolis + 50 Plus - Premie en voorwaarden 2022
Premie p/m*Premie p/j**
Top€ 43,25€ 519,00
Jongeren€ 26,50€ 318,00
Gezinnen€ 59,00€ 708,00
50 Plus€ 16,60€ 199,20
3 more rows

Waar op letten bij overstappen zorgverzekering? ›

Alles uitklappen
 • Bepaal welke zorg u nodig denkt te hebben. ...
 • Bedenk of u uw eigen risico wilt verhogen. ...
 • Bepaal welk soort zorgverzekering u wilt afsluiten. ...
 • Bekijk of uw huidige zorgverzekeraar de polisvoorwaarden heeft aangepast. ...
 • Vergelijk zorgverzekeringen (vanaf november) ...
 • Aanpassen of overstappen?

Kun je in januari nog overstappen van zorgverzekering? ›

Je opzegging moet vóór 1 januari van het nieuwe jaar binnen zijn bij de zorgverzekeraar. Heb je voor die tijd niet opgezegd dan kun je volgend jaar pas weer overstappen. Heb je wel opgezegd dan heb je tot en met 31 januari in het nieuwe jaar om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

Kan je zomaar overstappen van verzekering? ›

Van 12 november tot en met 31 december kun je overstappen van zorgverzekering of je polis wijzigen. Als je overstapt van zorgverzekering, gaat de nieuwe polis op 1 januari van het volgende kalenderjaar in. Je oude zorgverzekering wordt automatisch voor je opgezegd. Dit doet je nieuwe verzekeraar voor je.

Hoe heette Menzis vroeger? ›

Menzis als merk is ontstaan op 1 januari 2006 uit een fusie tussen Amicon (ontstaan uit fusie RZR en Oost-Nederland Zorgverzekeraar), Geové en NVS.

Hoeveel vergoed Menzis? ›

Uw voordelen: 100% vergoeding gecontracteerde zorgaanbieders. 75 tot 100% vergoeding (afhankelijk van zorgsoort) bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Keuze uit 4 aanvullende verzekeringen en 3 tandartsverzekeringen.

Wat zit er in de Basisverzekering 2022 Menzis? ›

De overheid bepaalt welke vergoedingen in 2022 in de Basisverzekering zitten. Bij Menzis kunt u kiezen uit 3 Basisverzekeringen.
...
Dit zijn onder andere:
 • Huisartsenzorg.
 • Geneesmiddelen.
 • Behandeling en verblijf in het ziekenhuis.
 • Kraamzorg en verloskundige zorg.
 • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar.
 • Een stoppen met roken training.

Welke zorgverzekering gezin? ›

De meeste gezinnen kiezen voor 1 zorgverzekeraar voor het hele gezin. Dat is lekker overzichtelijk. Maar als je partner andere wensen heeft voor de zorgverzekering dan jij, is het geen gek idee om voor beiden een eigen zorgverzekering te kiezen. Zo voorkom je dat je jezelf of je partner over- of onderverzekert.

Wat valt er onder VGZ? ›

Onze merken
 • VGZ. VGZ is met ruim 2,1 miljoen verzekerden een van de grootste zorgverzekeraars zonder winstoogmerk van Nederland. ...
 • Bewuzt. Bewuzt is de internetverzekering van Coöperatie VGZ. ...
 • UnitedConsumers. ...
 • Univé Zorg. ...
 • Zekur. ...
 • UMC Zorgverzekering. ...
 • IZA. ...
 • De IZZ Zorgverzekering door VGZ.

Wat kost Zilveren Kruis? ›

De premie voor de Basis Exclusief is € 143,95 (2021: € 139,95) per maand. De Basis Budget wordt € 123,45 (2021: € 120,95) per maand. De premies van bijna alle aanvullende verzekeringen blijven gelijk.

Wat is een gezins polis? ›

Uw gezinspolis verzekert iedereen die onder uw dak woont: uzelf, uw partner, uw kinderen en die van uw partner. Als uw kinderen bij uw ex-partner zijn, zijn ze trouwens ook verzekerd via uw polis.

Wat is de beste zorgverzekering voor een 18 jarige? ›

Naast de premie van je zorgverzekering, krijg je als 18-jarige te maken met het eigen risico zorgverzekering. Standaard is dit 385 euro.
...
Zorgverzekering 18 jaar – Top 10.
VergoedingVerzekeraarPremie/maand
Basisverzekering € 885 eigen risicoZieZo€ 86,25
Basisverzekering € 385 eigen risicoZieZo€ 108,25
8 more rows

Wat is een gezinsverzekering? ›

Een Gezinsverzekering wordt afgesloten op het leven van twee hoofdverzekerden. Het kan een combinatie zijn van een spaarverzekering met een overlijdensrisicoverzekering. Maar er zijn ook Gezinsverzekeringen met alleen een overlijdensrisicodekking.

Is VGZ een goede verzekering? ›

Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van VGZ. De basiszorgverzekering is bij bijna elke zorgverzekeraar hetzelfde. Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts of fysiotherapeut dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende VGZ-verzekering.

Is CZ zelfde als VGZ? ›

VGZ heeft vier varianten van de basisverzekering, CZ drie. Ook bieden ze allebei het Zorg voor de Zorg-pakket (speciaal afgestemd op werken in de zorg) en diverse aanvullende pakketten aan. Met CZ en VGZ maken we scherpe afspraken over de premie, collectiviteitskorting en de inhoud van de aanvullende pakketten.

Is VGZ bellen gratis? ›

Telefoon : De klantenservice is op werkdagen bereikbaar via 0900-8490. Voor het bellen met dit nummer betaalt u uw gebruikelijke belkosten. Houd u uw Burgerservicenummer bij de hand.

Is Zilveren Kruis een goede verzekering? ›

73% beveelt Zilveren Kruis aan

Zilveren Kruis scoort gemiddeld een 7,7. Dit is het gemiddelde cijfer uit 1191 reviews. Daarvan hebben 742 klanten ook nog een toelichting gegeven over Zilveren Kruis door middel van een review.

Welke verzekering valt onder Zilveren Kruis? ›

De vier grootste zorgverzekeraars zijn: Zilveren Kruis (Achmea), VGZ, CZ en Menzis.
...
Achmea.
NaamRolUZOVI code
FBTOVerzekeraar3351
InterpolisVerzekeraar3313
Pro LifeLabel van Zilveren Kruis3311
ZieZoLabel van Zilveren Kruis3311
2 more rows

Wat zit er in aanvullende verzekering Zilveren Kruis? ›

Met een aanvullende verzekering krijgt u zorgkosten vergoed, als aanvulling op uw basisverzekering. Denk hierbij aan extra vergoedingen voor bijvoorbeeld brillen en fysiotherapie. Daarnaast heeft u een tandartsverzekering Aanvullend Tand 1 ster of Aanvullend Tand 2 sterren.

Wat is de grootste zorgverzekeraar van Nederland? ›

Achmea is het grootste verzekeringsconcern voor zorgverzekeringen in Nederland met een marktaandeel van 27,7 procent in 2021. Zilveren Kruis is met 3,5 miljoen verzekerden verreweg de grootste verzekeraar van het concern.

Welke merken vallen onder CZ? ›

De zorgverzekeringen Ohra, Delta Lloyd en CZ vallen weer onder zorgverzekeraar CZ. Daarnaast is er nog Menzis, die onder andere de merken Anderzorg en Menzis uitdraagt.

Is CZ onderdeel van Nationale-Nederlanden? ›

Sinds januari 2009 is CZ de verzekeraar voor de Nationale-Nederlanden- en OHRA zorgverzekeringen. CZ regelt nu dus de zorgverzekeringen voor drie merken: CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA.

Videos

1. ZO KIES JE DE BESTE ZORGVEZEKERING
(Ben Jij Een Baas)
2. Zo Bespaar ik Honderden €€€'s op mijn Zorgverzekering
(LangzaamRijker)
3. Vlog 3 Het Verzekeringswezen - HELP, IK WORD 18 JAAR, WELKE ZORGVERZEKERING HEB IK NODIG!?!
(Het Verzekeringswezen)
4. Kosten van de zorgverzekering, zo houd je ze laag | Zorgverzekering | Interpolis
(Interpolis)
5. Welke autoverzekering moet ik kiezen? | ANWB Verzekeren
(ANWB)
6. Ziektekostenverzekering vergelijken 2015 - Kies de beste zorgverzekering
(Checko)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated: 08/18/2022

Views: 5596

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.